to checkout total: 0,00 zł
Privacy policy

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNE INFORMACJE


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych osobowych jest BHP Consulting Agnieszka Brykała z siedzibą w Białej,
09-411, ul. Andrzeja Kmicica 28 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
NIP 774-247-18-85, REGON 611423207 (dalej również jako: ADO). 

II. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w BHP Consulting Agnieszka Brykała jest Iwona Sienicka: e-mail - info@pogotowiebhp.com.pl

III. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami r.o.d.o., w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania", zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 r.o.d.o.).
2. Zasada przetwarzania danych zgodnie z prawem oznacza przede wszystkim, że ADO jest w stanie wykazać odpowiednią podstawę przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
d) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, określonego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej ADO;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem (nie ma to zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego przez organy publiczne, w ramach realizacji ich podstawowych zadań).
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem oznacza również uwzględnienie w przetwarzaniu danych osobowych zasad współżycia społecznego oraz usprawiedliwionych interesów i rozsądnych oczekiwań osoby, której dane dotyczą.
4. Administrator Danych Osobowych zbiera dane osobowe i przetwarza je na podstawie zgody lub innej przesłanki wynikającej z przepisów prawa, w celu, w jakim zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z celem, w jakim zostały zebrane jest zabronione ("zasada ograniczenia celu", zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b)r.o.d.o.).
5. Cel przetwarzania danych osobowych musi być określony konkretnie, wyraźnie i realizować prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych lub osoby, której dane dotyczą. Najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych powinien być on przekazany do wiadomości osoby, której dane dotyczą.
6. Administrator Danych Osobowych określa zakres i przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, w którym dane zostały zebrane ("zasada minimalizacji danych", zgodnie z art. 5 lit. 1 pkt. c)r.o.d.o.). ADO zbiera jedynie te dane osobowe, których zakres jest adekwatny i odpowiedni, i bez których osiągnięcie celu przetwarzania byłoby niemożliwe.
7. Administrator Danych Osobowych, w zakresie swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, uwzględniając niezbędne koszty, dba o poprawność, aktualność i kompletność przetwarzanych przez siebie danych osobowych ("zasada prawidłowości", zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d)r.o.d.o.). ADO odpowiada za stan przetwarzanych danych w zakresie, w jakim mógł z łatwością lub przy niewielkim nakładzie wysiłku zapewnić ich poprawność (zgodność ze stanem faktycznym), aktualność i kompletność, uwzględniając granice rozsądku podejmowanych działań.
8. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, jedynie w czasie, gdy jest to uzasadnione realizacją celu, dla którego dane zostały zebrane ("zasada ograniczenia czasu przetwarzania", zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e)r.o.d.o.).
9. Po osiągnięciu przez ADO celu, dla którego realizacji dane zostały zebrane, ADO może nadal przetwarzać te dane jedynie w sposób przewidziany przepisami prawa, zgodnie z zasadami obowiązującymi u ADO, lub pod warunkiem, że zostały one zanonimizowane. Anonimizacja danych oznacza pozbawienie tych danych cech umożliwiających identyfikację osoby, której dane dotyczą, w ten sposób chroniąc ją przed negatywnymi skutkami przetwarzania jej danych. Dane, które uległy anonimizacji nie są uznawane za dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym r.o.d.o.
10.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym, nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem tych danych, przypadkową utratą, zniszczeniem, modyfikacją lub uszkodzeniem danych ("zasada integralności i poufności", zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. f)r.o.d.o.).
11.Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za wykazanie, w sposób bezsprzeczny, przestrzegania zasad opisanych w pkt. 10 niniejszego paragrafu, w szczególności wykazania przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych ("zasada rozliczalności", zgodnie z art. 5 ust. 2r.o.d.o.).

12. Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie: https://sklep.pogotowiebhp.com.pl/ bądź zapisów na webinary na stronie: https://www.e-pogotowiebhp.com/ dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym:

1. home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335;

2. OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, KRS: 0000220286;
3. EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

III. I. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Administrator Danych Osobowych współpracuje z osobą, której dane dotyczą, umożliwiając jej realizację przysługujących jej praw, w tym:

a) prawa do dostępu do własnych danych " osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji od ADO, dotyczących jej danych osobowych oraz do uzyskania bezpłatnej kopii jego danych, którymi dysponuje ADO;

b) prawo do informacji " osoba, której dane dotyczą ma prawo do bycia poinformowaną również o prawach jej przysługujących, w tym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub wszczęcia postępowania sądowego, jak również o źródle uzyskania danych, jeśli nie zostały one uzyskane bezpośrednio od zainteresowanego;

c) prawo do sprostowania danych " osoba, której dane dotyczą ma prawo do niezwłocznego sprostowania danych niepoprawnych lub nieaktualnych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;

d) prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") " osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia zgromadzonych danych dotyczących jej, w przypadku dezaktualizacji celów przetwarzania, do których dane zostały zebrane, cofnięcia zgody stanowiącej podstawę przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub realizacji obowiązków wynikających z prawa. ADO, który upublicznił dane, wobec realizacji przez zainteresowanego prawa do usunięcia danych powinien niezwłocznie poinformować innych administratorów oraz podmioty przetwarzające te dane o obowiązku ich usunięcia;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania " osoba, której dane dotyczą ma prawo, w określonych przypadkach, żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych jedynie do możliwości przechowywania przez ADO jej danych. Wszelkie inne operacje na tych danych mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny;

f) prawo do przenoszenia danych " osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od ADO przekazania dotyczących jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi oraz umożliwienia ich przesłania innemu administratorowi, zgodnie z żądaniem. O ile jest to technicznie możliwe, na żądanie osoby, której dane dotyczą, ADO ma obowiązek dostarczenia danych bezpośrednio innemu administratorowi;

g) prawo do sprzeciwu " osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw " z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy przesłanką przetwarzania danych jest fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO albo dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub stronę trzecią. W takim przypadku ADO nie wolno przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych względem interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo również do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania jej danych, przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

2. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą o przysługujących jej prawach, najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetwarzania jej danych.

III. II. ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Samodzielną podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w określonym celu i przez określonego ADO.
2. Zgoda osoby, której dane dotyczą, rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą przyzwala na przetwarzanie jej danych. Może ona zostać złożona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego. Jedynie tak wyrażona zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.
3. Zgoda może być wyrażona w pisemnym oświadczeniu dotyczącym innych kwestii, jednak warunkiem jest skuteczności jest wyraźne zaznaczenie jej odrębności i wagi oraz skutków, jakie będzie wywoływało jej wyrażenie.
4. Administrator Danych Osobowych jest zobligowany do każdorazowego wykazania, że powyżej opisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została złożona.
5. Zgoda osoby, której dane dotyczą nie jest wymagana do przetwarzania jej danych jedynie w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych osobowych:
a) jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy;
b) jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej ADO lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub stronę trzecią, w granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
6. Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych nie jest wymagana jedynie w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych:
a) służy ochronie osoby, której dane dotyczą oraz jej żywotnych interesów lub służy ochronie innej osoby fizycznej, jak również w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą jest niezdolna do prawnie wiążącego wyrażenia zgody;
b) jest niezbędne dla wykonania zadań ADO lub organizacji statutowych non-profit o charakterze fundacji, stowarzyszeń lub innych instytucji o charakterze niezarobkowym;
c) ze względu na ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, w oparciu o przepisy ustaw szczególnych oraz w celach medycznych i dla interesu publicznego, w tym w celach profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy oraz w dziedzinie zdrowia publicznego;
d) w celu prowadzenia postępowań przed sądem, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
e) gdy przetwarzane dane zostały uprzednio upublicznione w sposób oczywisty przez osobę, której dotyczą.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, również przed rozpoczęciem przetwarzania danych na jej podstawie oraz przed osiągnięciem celu, dla którego została wyrażona. Cofnięcie zgody nie wpływa na operacje przetwarzania danych dokonane przed wycofaniem zgody. ADO zapewnia możliwość wycofania zgody w sposób równie łatwy, co jej wyrażenie.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OGÓLNE INFORMACJE
Celem sporządzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącej do przetwarzania danych osobowych (dalej jako: Instrukcja Zarządzania) w BHP Consulting Agnieszka Brykała,
09-411 Biała, ul. Andrzeja Kmicica 28, zwane dalej BHP Consulting jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i zgodności ich przetwarzania w systemach informatycznych wykorzystywanych przez BHP Consulting z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: r.o.d.o.).
Instrukcja Zarządzania stanowi, wraz z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych (dalej jako: Polityka Bezpieczeństwa), dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych i została opracowana w celu zapewnienia prawidłowości wdrożenia i zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych w BHP Consulting oraz kompleksowości rozwiązań w przedmiotowym obszarze.
Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych są chronione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności r.o.d.o. oraz unormowaniami Instrukcji Zarządzania. Systemy informatyczne, które przechowują dane są chronione odpowiednimi środkami technicznymi gwarantującymi poufność, integralność i dostępność przetwarzanych danych. Opracowane procedury określają obowiązki Użytkownika oraz zasady korzystania z systemów informatycznych.
Instrukcja ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy oraz do wszystkich danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych, danych genetycznych, biometrycznych oraz danych o stanie zdrowia, niezależnie od narzędzi ich przetwarzania, sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i informatycznych oraz pomieszczeń, w których odbywa się proces przetwarzania.
W przypadku powierzenia przez Administratora Danych Osobowych przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 r.o.d.o., podmioty, którym te dane powierzono są obowiązane prowadzić własną dokumentację, w tym są zobowiązane opracować własną instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl