Regulamin zakupów / Terms and conditions

Wersja PDF / PDF version:

Regulamin korzystania z systemu internetowego e-learning PL

TERMS OF USE "Safety Training on-line" Internet e-learning system

Umowa licencyjna do sklepu online PL - na zakup prezentacji szkoleniowych

Non-exclusive licence agreement to use the purchased products.

Regulamin sprzedaży premiowej PL

Regulations of promotional bonus sales

 

Treść regulaminu i umowy licencyjnej:

Regulamin korzystania z systemu internetowego e-learning

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z systemu internetowego e-learning "Szkolenia BHP on-line" (zwanego dalej Portalem), warunki zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Dostęp do zawartych w Portalu informacji nie wymagających procesu logowania jest nieodpłatny.

2.  Właścicielem Portalu jest BHP Consulting Agnieszka Brykała z siedzibą 09-411 Biała, ul. Andrzeja Kmicica 28, NIP 774-247-18-85, REGON 611423207, Tel: (24) 263-45-69, fax: (24) 361-76-24, www.szkoleniebhp.com.pl,  (zwany dalej BHP Consulting).

3.  Portal działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępny jest dla Użytkowników w sposób ciągły 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu. Strony główne Portalu to http://www.sklep.pogotowiebhp.com.pl/ .

4. W Portalu umieszczone są witryny z różnego typu szkoleniami on-line z zakresu BHP (zwane dalej Serwisami). Informacje dotyczące tematyki poszczególnych szkoleń zamieszczone są w opisie danego szkolenia.  

5. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Serwisów funkcjonujących w ramach Portalu chyba że dany Serwis posiada odrębny regulamin. W takim przypadku niniejszy Regulamin obowiązuje w sprawach nie unormowanych w regulaminie danego Serwisu.

6. BHP Consulting zastrzega sobie możliwość wprowadzania nowych Serwisów oraz modyfikowania lub usunięcia dotychczasowych Serwisów w dowolnym momencie (za wyjątkiem sytuacji, gdy z usuwanego Serwisu korzysta Użytkownik - wtedy jego usuniecie nastąpi dopiero po zakończeniu korzystania z niego przez ostatniego Użytkownika).

7.  Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie na stronie Portalu, a na ich żądanie może być udostępniony także w taki sposób, który umożliwia im pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którymi posługują się Użytkownicy.

8. Przed dokonaniem aktywacji konta celem skorzystania z Serwisów Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik, aktywując konto w Portalu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia.    

9.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie Portalu. BHP Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą ich umieszczenia na stronie Portalu. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni przez BHP Consulting o zakresie zmian w treści niniejszego Regulaminu, otrzymując wiadomość elektroniczną na podany w formularzu aktywacyjnym adres e-mail. Brak reakcji ze strony Użytkownika w zakresie wprowadzonych zmian w Regulaminie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji poczytany będzie przez BHP Consulting za ich akceptację. Odmowa przyjęcia zmian Regulaminu oznacza rezygnację Uczestnika z korzystania z Portalu.

10.  Szkolenia BHP realizowane w ramach Portalu są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), świadczenie tych usług w formie on-line zgodne jest z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), zaś zbieranie, przetwarzanie i udostępniane danych osobowych Użytkowników zgodne jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).   

II. Warunki korzystania z Portalu

1.      Warunkiem prawidłowego działania z Portalu na komputerze Użytkownika i możliwości uczestniczenia w wybranym szkoleniu jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w Portalu. Użytkownik musi posiadać również aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do Portalu, lub z udziałem w szkoleniu, Użytkownik może zwrócić się o pomoc do BHP Consulting pod numerem telefonu 24 263-45-69 lub adresem e-mail: pomoc@pogotowiebhp.com.pl.

2.      Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów Portalu poprzez zarejestrowanie konta w Portalu i zakup wybranego szkolenia on-line lub po udostępnieniu przez BHP Consulting loginu i hasła.

3.      Użytkownik, w celu utworzenia konta, wypełnia formularz aktywacyjny, zawierający podstawowe pytania o imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne do korzystania z Serwisu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Użytkownik zobowiązany jest podać dane prawdziwe.

4.      BHP Consulting dopuszcza możliwość korzystania z Serwisów przez Użytkowników po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez ich pracodawców lub inne osoby i podaniu adresu e-mail każdego z Użytkowników, na który zostanie przesłany formularz aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 3.

5.      Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom.

6.      Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

7.      Każdy Użytkownik, który dokonał aktywacji w Portalu, jest zobowiązany przestrzegać zasad w nim obowiązujących, określonych w niniejszym Regulaminie.

8.      Zakazane jest i rozumiane jako naruszenie Regulaminu:

-       używanie kont w celach innych niż uczestnictwo w szkoleniach on-line,

-       umieszczanie materiałów o charakterze bezprawnym, w tym o charakterze pornograficznym i wulgarnym, o treściach naruszających prawa osób trzecich, a także wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc,

-       używania Portalu do dystrybucji nielegalnego oprogramowania, plików z muzyką, co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich,

-       zamieszczania elementów, które służyłyby do promocji innych stron, witryn lub portali internetowych.  

III. Szkolenia BHP on-line

 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik winien dokonać:

-      Wyboru interesującego go Serwisu,

-      Płatności na rachunek BHP Consulting Agnieszka Brykała ul. Andrzeja Kmicica 28; 09-411 Biała 50 1020 5558 1111 1417 6410 0059. Płatności nie dokonują Użytkownicy, którzy korzystają z Serwisów w ramach zawartych wcześniej umów z BHP Consulting, bądź którym przyznane zostało przez BHP Consulting prawo nieodpłatnego korzystania.

Płatności online:

-      karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
-      ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
-      ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.;

-      Przyjęcia przesłanego do Serwisu loginu i hasła.

-      Wypełnienia formularza aktywacyjnego

 1. Użytkownik ma dostęp do Serwisu przez okres 30 dni od daty pierwszej rejestracji. W tym terminie zobowiązany jest ukończyć szkolenie i zdać egzamin końcowy. Czas trwania szkolenia nie powinien być krótszy od liczby godzin wskazanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)., tj.
 • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – min. 16 godzin lekcyjnych (45 min./1 godzina lekcyjna)
 • Pracownicy inżynieryjno – techniczni – min. 16 godzin lekcyjnych (45 min./1 godzina lekcyjna)
 • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby - min. 32 godziny lekcyjne (45 min./1 godzina lekcyjna)
 • Pracownicy administracyjno – biurowi i inni, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – min. 8 godzin lekcyjnych (45 min./1 godzina lekcyjna)

Po upływie terminów wskazanych powyżej uczestnik szkolenia może dopiero przystąpić do testu egzaminacyjnego.

Po upływie przewidzianego na ukończenie szkolenia BHP Consulting blokuje dostęp do Serwisu. W przypadku ukończenia szkolenia przed upływem powyższego terminu, dostęp do Serwisu blokowany jest użytkownikowi po upływie 24 godzin od zdania egzaminu. .

 1. Szkolenia on-line składają się z modułów tematycznych, które Uczestnik przechodzi po kolei. Każdy moduł zawiera quizy, które należy rozwiązać. Rozpoczynając szkolenie uczestnik ma dostęp do I modułu. Warunkiem dostępu do kolejnych modułów jest uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi z quizów zawartych w aktywnych modułach (możliwość monitorowania wyników w zakładce OCENY).
 2. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym w postaci testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru.
 3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia jest udzielenie min. 60% poprawnych odpowiedzi zawartych w teście egzaminacyjnym.
 4. Niezaliczenie szkolenia skutkuje nieotrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) o odbyciu szkolenia.
 5. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia szkolenia nie przysługują roszczenia finansowe ani zwrot opłaty wniesionej za szkolenie płatne.
 6. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 jest zaświadczenie w wersji papierowej, opatrzone oryginalnymi pieczęciami i podpisami, które BHP Consulting będzie wysyłał Użytkownikom przesyłką listowną na adres przez nich wskazany w formularzu aktywacyjnym, chyba że strony ustalą inny sposób jego doręczenia.

 

IV. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystać z materiałów zamieszczonych na Portalu w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu. Uczestnik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia osobom trzecim.
 2. Zasoby i cała pozostała zawartość Portalu, taka jak teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, logotypy, przyciski, obrazki, zawartość baz danych i aplikacje dostępne w Portalu stanowią własność intelektualną BHP Consulting lub podmiotów, z którymi zawarł on stosowne umowy i są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631).
 3. Zabronione jest bez zgody BHP Consulting kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystanie w całości lub w części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich BHP Consulting może skutkować podjęciem działań prawnych w kierunku pociągnięcia sprawcy naruszeń do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, zgodnie z przepisami prawa.   

 

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BHP Consulting dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Użytkownik podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
 2. Dane o użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 5. Funkcję Administratora danych osobowych pełni BHP Consulting. 
 6. BHP Consulting zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.   

 

 VI. Reklamacje

 1. BHP Consulting zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Portalu były na najwyższym poziomie. Zobowiązuje się zapewnić stałe, ciągłe i bezawaryjne działanie Portalu.
 2. Reklamacje dotyczące niepoprawnego działania jakiejkolwiek części Portalu, związanej ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt Portalu lub wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail:pomoc@bhpconsulting.com.pl
 3. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać między innymi opis "Reklamacja" w tytule wiadomości, oraz imię i nazwisko Użytkownika zgłaszającego oraz adres e-mail i treść opisującą rodzaj zdarzenia będącego podstawą zgłaszanej reklamacji.
 4. W terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji, na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail zostanie wysłana odpowiedź odnosząca się do treści otrzymanej reklamacji.VII. Postanowienia końcowe

 1. BHP Consulting zastrzega sobie prawo czasowego zawieszania pracy Portalu w przypadku konieczności przeprowadzania jego modernizacji, naprawy, konserwacji systemów obsługujących Portal lub w celu jego rozbudowy.
 2. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie pracy Portalu będą możliwe do przewidzenia, BHP Consulting powiadomi Użytkowników biorących udział w szkoleniach o takim zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając im informację na adres e-mail.
 3. Z przyczyn technicznych BHP Consulting ma prawo do wprowadzania zmian w kontach Użytkowników.
 4. BHP Consulting zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu z następujących przyczyn:

-      nie przestrzegania warunków Regulaminu przez Użytkownika,

-      nie dokonania płatności za szkolenie,

-      podejrzenia o korzystanie z Portalu przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane Użytkownikowi,

-      podejrzenia o wykorzystaniu informacji zawartych w Portalu w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania lub rekompilowania struktury oprogramowania Portalu.

 1. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.
 2. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń w ciągu 7 dni   usunie konto Użytkownika z Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Spory mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem ze świadczonych usług przez Użytkowników z Portalu oraz z treści niniejszego Regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby pozwanego.

 

Umowa licencyjna niewyłączna na korzystanie z zakupionych produktów.

§ 1 
Definicje

 1. Sprzedający – Agnieszka Brykała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BHP Consulting Agnieszka Brykała przy ul. Andrzeja Kmicica 28, 09-411 Biała, NIP 774-247-18-85, REGON 611423207, właściciel produktów sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sklep.pogotowiebhp.com.pl, adres e-mail pomoc@pogotowiebhp.com.pl.
 2. Klient – osoba prywatna lub przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 3. Produkt – wszelkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym pod adresem www.sklep.pogotowiebhp.com.pl
 4. Serwis – serwis internetowy www.sklep.pogotowiebhp.com.pl
 5. Umowa – niniejsza Umowa licencyjna niewyłączna.

§ 2 
Postanowienia wstępne

 1. Sprzedający ma prawo odmowy zawarcia Umowy z Klientem według własnego uznania i bez podawania przyczyn, w szczególności w sytuacji prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej dobre obyczaje lub sprzecznej z misją Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o swojej decyzji oraz usunie dane Klienta podane w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych
  w formularzu zgłoszeniowym przez cały czas obowiązywania Umowy w zakresie umożliwiającym realizację usług świadczonych przez Sprzedającego.
 3. Przekazanie Sprzedającemu dalszych danych osobowych w trakcie obowiązywania Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedającego.
 4. Każdemu Klientowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Sprzedającego, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania.
 5. Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Brykała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BHP Consulting Agnieszka Brykała przy ul. Andrzeja Kmicica 28, 09-411 Biała, NIP 774-247-18-85, REGON 611423207.
 6. Dokonanie zakupu oznacza, że Klient zapoznał się w całości z niniejszą Umową i akceptuje jej zapisy.
 7. Umowa podlega przepisom polskiego prawa.

§ 3 
Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Sprzedającego.

 1. Sprzedający oświadcza, że wszelkie produkty do pobrania zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami
  o ochronie prawa własności intelektualnej.
 2. Sprzedający oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do produktów zamieszczonych w Serwisie w pełnym zakresie.
 3. Sprzedający zapewnia, że produkty nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich,
  a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Sprzedającego niniejszej Umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich oraz, że korzystanie z produktów przez Klienta nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 4. Sprzedający udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z produktu.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 6. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt za pośrednictwem maila zawierającego link do pobrania zakupionego produktu.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i błędy merytoryczne będące następstwem używania oraz wprowadzania zmian przez Klienta.

§ 4 
Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient jest uprawniony do:
 • Korzystania z produktu w wersji oryginalnej lub zmienionej na dowolnej liczbie komputerów,
 • Udostępniania produktu w wersji oryginalnej lub zmienionej osobom trzecim działających
  w ramach tej samej organizacji co Klient i na jej potrzeby,
 • Wprowadzania do produktu zmian i modyfikacji wyłącznie w celu dostosowania go do wymagań technicznych i bez ingerencji w jego treść.
 • Wykorzystywania produktu do prowadzenia zarobkowej działalności, np. szkoleń.
 1. Klient nie ma prawa do sprzedaży produktu osobom trzecim, ani do udzielania im sublicencji na korzystanie z niego.
 2. Klient nie może udostępniać, dystrybuować, wystawiać publicznie zakupionych w Serwisie produktów innym podmiotom.
 3. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć zakupione produkty przed ich udostępnieniem innym podmiotom.

§ 5 
Wynagrodzenie

 1. Za zakup produktu Klient zapłaci Sprzedającemu za produkt umieszczony w Serwisie zgodnie
  z ceną obowiązującą w chwili zakupu.
 2. Zapłata za produkt nastąpi w formie przedpłaty.
 3. Po dokonaniu zapłaty Klient nabywa niewyłączną licencję na bezterminowe i komercyjne korzystanie z produktu na warunkach określonych w § 4.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta wskazany w formularzu zakupu.

§ 6 
Tryb reklamacyjny

 1. Reklamacje dotyczące zakupu produktu należy zgłaszać Sprzedającemu za pośrednictwem maila na adres pomoc@pogotowiebhp.com.pl lub listownie na adres Sprzedającego.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego wynosi 30 dni od dnia otrzymania.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa wiąże strony i jest dostępna na stronie www.sklep.pogotowiebhp.com.pl.
 2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego.
 3. Do wszystkich spraw nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejsza Umowa została opublikowana i wchodzi w życie z dniem 12.02.2018.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl